2480 Sayılı Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar (“Karar”) 30 Nisan 2020 tarihli ve 31114 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup; Karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Karar ile 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un (“Kanun”) geçici 1. maddesinde Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla düzenlenen durma süresi, 1 Mayıs 2020’den (bu tarih dahil) 15 Haziran 2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre;

  1. Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13 Mart 2020’den (bu tarih dahil) ,
  2. 2004 sayılı İcra İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler; nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 22 Mart 2020’den (bu tarih dahil)

itibaren 15 Haziran 2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar durdurulmuştur.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nda öngörülen zorunlu idari başvuru yoluna ilişkin süreler, Karar ile getirilen düzenlemenin kapsamı dışında bırakılmıştır.

Bununla birlikte; salgın hastalığın yayılma tehlikesinin daha önce ortadan kalkması halinde ilgili durma süresinin yeniden değerlendirilebileceği belirtilmiştir.

Karar’ın tam metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Aslı Kınsız, Avukat
Burak Batı, Stajyer Avukat