“Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği” (“Yönetmelik”), 1 Nisan 2020 tarihli ve 31086 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Ticaret Bakanlığı’nca (“Bakanlık”) çıkarılan yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmelik ile 12 Haziran 2014 tarihli 29028 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği (“Mülga Yönetmelik”) yürürlükten kaldırılarak, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde değişikliğe gidilmiş olup, Yönetmelikte eski hükümlerin büyük çoğunluğu korunmuştur.

Yönetmelik ile Mülga Yönetmelikte yer alan hükümlere ek olarak getirilen değişiklikler ile piyasa gözetimlerinin daha etkin olarak yapılması ve güvensiz ürünlerle mücadelenin keskin ve daha hızlı bir şekilde yapılması amaçlandığı görülmekte olup şu şekildedir;

İşbu Yönetmelik uyarınca denetim sonucunda ortaya çıkan aykırılıklarda sorumluluk, dağıtıcının teknik düzenlemelerde yer alan yükümlülükleri saklı kalmak üzere üreticiye ait olacaktır. Dağıtıcının iş yerinde yapılan denetimde, üreticinin veya tedarikçinin unvanı ve adresi tespit edilecektir. Ayrıca üreticinin Türkiye dışında olması halinde yetkili temsilci ve/veya ithalatçı muhatap alınıp bunlar da üretici ile aynı sorumluluğu taşıyacaktır.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü (“Genel Müdürlük”), Yönetmelik uyarınca denetimlerin koordinasyonunu ve etkin bir şekilde gerçekleşmesini sağlamakla birlikte bu doğrultuda gerekli önlemleri almak ve uygulamaları koordine etmekle görevli olacaktır. Numune alımı da dâhil olmak üzere il veya bölge bazında denetime tabi olacak ürün, risk, firma ve benzeri verileri içeren sektörel denetim programlarının hazırlanması, uygulanması ve bu programların periyodik olarak güncellenmesi Genel Müdürlük tarafından yapılacaktır. Ayrıca Yönetmelik kapsamındaki denetimlerin iki denetmen tarafından yürütülmesi esas kılınmış olup, ihtiyaç halinde denetime, daha fazla sayıda denetmen katılabilecektir.

Yönetmelik kapsamında yapılacak test ve/veya muayene sonucuna göre karar verme yetkisi Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne (“Bölge Müdürlüğü”) tanınmıştır.

Yönetmelik ile, yürütülecek numune alma işlemlerinde, ürünlerin, uzaktan iletişim araçları kullanılarak piyasaya arz edildiği sistemlerde yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sırasında da numune alınabileceği, fakat bu durumda numunenin denetmen tarafından alınması, tutanağın karşı tarafla birlikte hazırlanıp imzalanması, numunenin numune torbasına konularak mühürlenmesi ve üzerine numune alma etiketi konulması şartlarının aranmayacağı düzenlenmiştir.

Yönetmelik düzenlemeleri uyarınca, ürünlerin güvensiz çıkması durumunda, piyasaya arzın geçici durdurulması kararı, denetmenin önerisi üzerine Ticaret Denetmenleri Şube Müdürlüğünce (“Şube Müdürlüğü”) verilmiştir. Kontrol sonucunda güvenli olduğu anlaşılan ürünler hakkındaki geçici durdurma kararı kendiliğinden kalkacak olup, güvenli olmayan ürünler hakkında alınan piyasaya arzın geçici durdurulması kararı idari yaptırım kararı alınıncaya kadar geçerli olacaktır.

Ek olarak Yönetmelik hükümleri kapsamında, Bölge Müdürlüğü görev, yetki ve yükümlülükleri genişletilmiş olup, Şube Müdürlüğüne yeni görev, yetki ve yükümlülükler getirilmiştir.

Yönetmeliğin tam metnine ulaşmak için, lütfen buraya tıklayınız.

MORAL & PARTNERS
Aslı Kınsız, Avukat
Furkan Çalışkan, Stajyer Avukat