“6102 Sayılı Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) Geçici 13’üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” (“Tebliğ“) 17 Mayıs 2020 tarih ve 31130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Koronavirüs salgınının ülkemizde ekonomik faaliyetler üzerindeki etkileri, söz konusu etkilerin bertaraf edilebilmesi amacı ve çeşitli tedbir programlarının uygulamaya konulması ihtiyacı ile ihtiyatlılık politikasının gereği olarak; sermaye şirketlerinin mevcut öz kaynak yapılarının korunmasının temin edilmesi doğrultusunda “7244 sayılı Yeni Koronavirüs Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (“Torba Kanun”) kapsamında TTK’ya eklenen Geçici Madde 13 ile sermaye şirketlerinin kar payı dağıtımlarına sınırlama getirilmiş idi. Tebliğ, Geçici Madde 13 ile sermaye şirketlerinin kar dağıtımlarına getirilen sınırlamanın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

I. Kar Payı ve Kar Payı Avansı Dağıtım Esasları

Tebliğ uyarınca, sermaye şirketleri:

  • 17 Nisan 2020 tarihinden 30 Eylül 2020 tarihine kadar, 2019 yılı net dönem karının yalnızca %25’ine kadarının nakden dağıtımına karar verebilecek, geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemeyecektir. Tebliğ uyarınca Torba Kanun ile getirilen ve Tebliğ ile istisnaları tanımlanan sınırlama, TTK 462. Maddesi uyarınca iç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımlarında uygulanmaz. Diğer bir ifade ile dağıtılmayan karların Şirket içerisinde bırakılması ve sermaye artırımı yolu ile pay sahiplerine pay ihracı yolu ile arz hukuken mümkündür.
  • Genel Kurul (“GK”) tarafından 30 Eylül 2020 tarihinin sonuna kadar yönetim organına kar payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecektir.
  • GK tarafından kar payı dağıtımı yetkisi verilmişse avans ödemeleri 30 Eylül 2020 tarihi sonuna kadar ertelenecektir.
  • 17 Nisan 2020 tarihinden önce GK kar payı dağıtımı kararı almış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa %25’i aşan kısma ilişkin ödemeler ile hesap döneminde zarar edilmiş olmasına karşın serbest yedek akçelerden dağıtım kararı alınmışsa henüz ödenmemiş kısma ilişkin ödemeler 30 Eylül 2020 tarihi sonuna kadar ertelenecektir. Ertelenen ödemelere ilişkin olarak faiz tahakkuk ettirilmeyecektir.

Bununla birlikte, devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin %50’sinden fazlasının pay sahibi olduğu şirketler sınırlama ve Tebliğ kapsamı dışındadırlar.

 

II. İstisnalar ve Bakanlıktan Uygun Görüş Alınması

Aşağıdaki tabloda belirtilen şartları sağlayan şirketler hakkında kar payı dağıtımına ilişkin sınırlamalar uygulanmayacak olup; söz konusu istisna uyarınca kar payı dağıtımlarının GK’da görüşülebilmesi için Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık”) İç Ticaret Genel Müdürlüğü nezdinde belirtilen belgeler ile gerçekleştirilecek başvuru yoluyla Bakanlık’tan uygun görüş alınması zorunluluğu mevcuttur.

 

İstisna Kapsamındaki Şirketler

Bakanlıktan Uygun Görüş Alınması İçin Bakanlık İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne Sunulması Gerekenler

Koronavirüs salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğinden ve/veya ücretsiz izne ayrılanlardan nakdi ücret desteğinden yararlandırılanları istihdam edenler ile 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un geçici 20. maddesi ve ilgili Kararlar uyarınca Hazine destekli kredi kefaleti kullanan ve halen kapanmamış kredi borç bakiyesi bulunanlar hariç, 120.000 TL ve altında kar payı dağıtımı kararı alan şirketler.

·  Belirtilen desteklerden yararlanılmadığına ilişkin ilgili kurumlardan alınacak tevsik edici belge,

·  GK yapılmasına ilişkin yönetim organı kararının noter onaylı örneği,

·  Şirketin hesap dönemine ilişkin finansal durum tablosu,

·  Kar veya zarar tablosu.

Pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kar payının yarısından fazlasının TTK hükümleri çerçevesinde başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt borcunun nakden ve defaten ifasında kullanılması şartıyla, kar payı dağıtımı kararı alan şirketler.

·  Dağıtılacak kar payının yarısından fazlasını alma hakkı olanların başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt yükümlülüğünü tevsik edici belge,

·  GK yapılmasına ilişkin yönetim organı kararının noter onaylı örneği,

·  Şirketin hesap dönemine ilişkin finansal durum tablosu,

·  Kar veya zarar tablosu.

Pay sahiplerince dağıtımına karar verilen kar payının imzalanan kredi sözleşmeleri veya proje finansman sözleşmeleri kapsamında 30 Eylül 2020 tarihi sonuna kadar muaccel hale gelen yükümlülüklerin ifasında nakden kullanılması şartıyla, kar payı dağıtımı kararı alan şirketler.

 

Bu madde kapsamındaki şirket pay sahiplerinin ifa yükümlülüklerini aşan tutara ilişkin ödemeler, 30 Eylül 2020 tarihine kadar ertelenecektir.

·  Kredi sözleşmeleri ve proje finansman sözleşmeleri kapsamında ifa yükümlülüklerini tevsik edici belge,

·  GK yapılmasına ilişkin yönetim organı kararının noter onaylı örneği,

·  Şirketin hesap dönemine ilişkin finansal durum tablosu,

·  Kar veya zarar tablosu.

III. Esas Alınacak Finansal Tablolar

Kar payının hesaplanmasında aşağıda belirtilen finansal tablolar esas alınacaktır:

  • Finansal tablolarını Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenen standartlara uygun hazırlamak zorunda olanlar tarafından TTK’da öngörülen şekilde hazırlananlar,
  • Bunlar dışında kalanlar tarafından ise 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na (“VUK”) göre hazırlananlar.

Bununla birlikte, dağıtılması öngörülen kar payı tutarı VUK’a göre tutulan kayıtlarda bulunan kar dağıtımına konu kaynakların toplam tutarını aşamayacaktır.

Tebliğ’in tam metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Reşat Moral, Yönetici Ortak, Avukat
Nur Duygu Bozkurt, Avukat
Burak Batı, Stajyer Avukat