6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) Geçici 13’üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de (“Tebliğ”) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) 28 Ekim 2020 tarihli ve 31288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Değişiklik Tebliği, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Koronavirüs salgınının ülkemizde ekonomik faaliyetler üzerindeki etkileri, söz konusu etkilerin bertaraf edilebilmesi amacı ve ihtiyatlılık politikası gereği olarak; sermaye şirketlerinin mevcut öz kaynak yapılarının korunmasının temin edilmesi doğrultusunda “7244 sayılı Yeni Koronavirüs Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında TTK’ya eklenen Geçici Madde 13 ile sermaye şirketlerinin kar payı dağıtımlarına sınırlama getirilmişti. TTK’nın Geçici 13’üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Sürenin Üç Ay Uzatılması Hakkında Karar (“Karar”) ile söz konusu sınırlama süresi uzatılmıştı. Tebliğ’e ve Karar’a ilişkin hazırladığımız bilgi notlarında bu hususlar kapsamlı olarak değerlendirilmiştir.

Değişiklik Tebliği uyarınca şirketler bakımından kar payı dağıtımı sınırlamasının geçerli olacağı tarihin 30 Eylül 2020’den, 31 Aralık 2020 tarihine uzatıldığı ve Tebliğ ile kar payı dağıtımına ilişkin yayımlanan istisnalar kapsamına kar payı avansının da dahil edildiği düzenlenmiştir.

Buna göre;

  • Sermaye şirketlerinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar dağıtabilecekleri nakit kar payı tutarı 2019 yılı net dönem karının %25’ini aşamayacak ve genel kurulca yönetim kuruluna kar payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecektir.
  • Geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemeyecektir.
  • Ayrıca, genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa 2019 yılı net dönem karının %25’ini aşan kısmına ilişkin ödemeler, 31 Aralık 2020 tarihine kadar ertelenecektir.
  • Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olduğu şirketler bu düzenlemenin uygulama kapsamı dışındadır.
  • Tebliğ ile kar payı dağıtımı bakımından düzenlenen istisnalar kapsamına kar payı avansı da dahil edilmiştir. Bir diğer ifadeyle, kar payı dağıtımı için söz konusu olan istisnalar, kar payı avansı dağıtımı için de geçerli olacaktır.

Değişiklik Tebliği’nin tam metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Nur Duygu Bozkurt Kadirhan, Avukat
Burak Batı, Stajyer Avukat