6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) Geçici 13’üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Sürenin Üç Ay Uzatılması Hakkında Karar (“Karar”) 18 Eylül 2020 tarihli ve 31248 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Koronavirüs salgınının ülkemizde ekonomik faaliyetler üzerindeki etkileri, söz konusu etkilerin bertaraf edilebilmesi amacı ve ihtiyatlılık politikası gereği olarak; sermaye şirketlerinin mevcut öz kaynak yapılarının korunmasının temin edilmesi doğrultusunda “7244 sayılı Yeni Koronavirüs Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında TTK’ya eklenen Geçici Madde 13 ile sermaye şirketlerinin kar payı dağıtımlarına sınırlama getirilmiş idi.

Karar uyarınca şirketler bakımından kar payı dağıtımı sınırlamasının geçerli olacağı tarih 30 Eylül 2020’den, 30 Aralık 2020 tarihine uzatılmıştır.

Buna göre;

  • Sermaye şirketlerinin 30 Aralık 2020 tarihine kadar dağıtabilecekleri nakit kar payı tutarı 2019 yılı net dönem karının %25’ini aşamayacak ve genel kurulca yönetim kuruluna kar payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecektir.
  • Geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemeyecektir.
  • Ayrıca, genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa 2019 yılı net dönem karının %25’ini aşan kısma ilişkin ödemeler, 30 Aralık 2020 tarihine kadar ertelenecektir.
  • Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olduğu şirketler bu düzenlemenin uygulama kapsamı dışındadır.

Karar’ın tam metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Aslı Kınsız, Avukat
Burak Batı, Stajyer Avukat

 

 

 

 

 

 

 

*Bu metin koronavirüs ile bağlantılı bir mevzuat güncellemesi olup Moral & Partners Hukuk Bürosu tarafından hazırlanmıştır.