Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (“TOBB”) tüm oda ve borsalara gönderdiği 1 Nisan 2020 tarihli ve 34221550-045.02-3392 sayılı yazısında, Ticaret Bakanlığı’nın 31 Mart 2020 tarihli duyurusu gereğince COVID-19 virüs salgını nedeniyle sermaye şirketlerinin öz kaynaklarının korunmasının önemine işaret edilerek ve virüs salgınının neden olabileceği muhtemel zararlarda şirketlerin, sermaye kaybı ve borca batık olma durumuna düşmesini engellemek amacı ile kar dağıtımının sınırlandırılması gerektiğine ilişkin tavsiye niteliğinde bir duyuru da bulunulmuş, kamunun iştiraki olan şirketler hariç olmak üzere,  tüm firmaların 2019 mali yılı için yapacakları Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki yönde karar alınması tavsiye edilmiştir.

2019 Mali Yılı için Yapılacak Genel Kurul Toplantısında Nasıl Karar Alınması Tavsiye Edilmektedir?

2019 mali yılı dönemine ilişkin olarak gerçekleştirilecek Genel Kurul toplantılarında gündeme alınacak nakit kar payı dağıtımı kararlarında:

  • Geçmiş Yıl Karlarının dağıtıma konu edilmemesi,
  • 2019 yılı net dönem karının en fazla % 25’inin dağıtılması,
  • 2020 için yönetim kuruluna kar payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi,

tavsiye edilmektedir. 

Şirketler Yapılacak Genel Kurulda Ticaret Bakanlığı Tarafından Talep Edilen Sınırlamaya Yönelik Karar Almak Zorunda Mıdır?

Öncelikle, bahse konu tavsiye yazısı kamunun iştiraki olan şirketleri hariç tutmaktadır. Diğer şirketlerin ise bu konuyu 2019 mali yılına yönelik yapılacak Genel Kurul toplantılarında gündeme alma zorunluluğu bulunmaktadır. Zira 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğinin (“Yönetmelik”)” 13/5 inci maddesi şu şekildedir:

Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konuların gündeme konulması zorunludur.”

Yönetmeliğin ilgili maddesinin lafzından anlaşılacağı üzere, Bakanlık tarafından Genel Kurul toplantılarında görüşülmesi istenen konuların gündeme konulması zorunlu olsa da gerek yasal mevzuat düzenlemeleri uyarınca gerek bahse konu duyurunun tavsiye niteliğindeki içeriği uyarınca şirketler Genel Kurul toplantısında gündeme alınan Ticaret Bakanlığı tarafından talep edilen kar dağıtımının sınırlandırılmasına uygun olarak sınırlandırma kararı almak zorunda değildirler. Bir diğer deyişle, genel kurul toplantısında gündeme alınan kar dağıtımının sınırlandırılması talebine uyulup uyulmaması konusunda bir zorunluluk bulunmamaktadır. Aksi yönde karar alınması mevcut düzenlemeler ışığında ve kanun koyucular tarafından aksi bir düzenleme yapılana dek mümkündür.

Karaca Kacar, Avukat
Aslı Kınsız, Avukat
Dilara Kaymaz, Avukat